MIGD-693 - 涉谷果步2015年番号 凄いパイズリ、凄い

MIGD-693 - 涉谷果步2015年番号 凄いパイズリ、凄い

不惟止痛,又且灭瘢。弘景曰∶凡用附子、乌头、天雄,皆热灰微炮令拆,勿过焦。

时珍曰∶出蜀中,施州亦有之,呼为鬼头,闽中人亦种之。每服三钱,姜汁半盏,冷酒半盏,调服。

 今古因循,遂无甄别,殊为谬误。 每服五钱,生姜十片,水二盏,煎一盏,温服。

未发时五丸,将发时五丸,白汤下。苗似蛇莓而浓大,深绿色。

权曰∶苦、辛,大热。鬼臼如八九个南星侧比相叠,而色理正如射干。

以少许点疼处,即自落也。 其人云∶不惜方,但疗人性命尔。

Leave a Reply